Biodiverzita na našich polích

Biodiverzita na našich polích

Biodiverzitu tvoří různorodost života. V zemědělském významu to znamená především druhová pestrost pěstovaných plodin. Pokud bychom se podívali na kvalitní letecké snímky třeba před 10 lety a dnes, tak bychom zjistili, že pole obhospodařovaná naším statkem jsou různorodější. Je tomu především proto, že v letošním roce došlo k výraznému nárůstu námi pěstovaných plodin na orné půdě. Přistoupili jsme totiž k restrukturalizaci osevního postupu tak, aby byl co nejoptimálněji sestaven z hlediska agronomického, ekonomického a ekologického. Tím došlo také k významnému rozdělení některých půdních bloků nad rámec legislativy a možná, že se dočkáme ještě více pestřejších pohledů do krajiny.

               V letošním roce 2022 pěstujeme tyto plodiny:

Ozimá řepka, jetel inkarnát, jetel luční, bojínek luční, ozimé žito, ozimá pšenice, řepík lékařský, mák modrý, jarní ječmen, oves nahý, oves pluchatý, svazenka vratičolistá, bob obecný, kukuřice na zrno a pohanka obecná. Celkem se jedná o 15 různých plodin. Z celkové výměry připadá v průměru na jednu plodinu cca 6,6 %, což je v ČR unikát. Různorodost tkví také v tom, že pěstované plodiny jsou co nejméně příbuzné. Patří do různých čeledí. Tím je zoptimalizováno fytosanitární hledisko z pohledu chorob, škůdců a dokonce i plevelů.

Při jediném  pohledu do krajiny kolem Domašína je možné spočítat minimálně 7 různých plodin.

V současném osevním postupu je více tzv. zlepšujících plodin. Zlepšující plodina je taková, která zanechává jednoduše řečeno půdu v lepším stavu, zvyšuje úrodnost půdy. Zařazení těchto plodin do osevního postupu je nejlevnějším intenzifikačním faktorem, který může zemědělec udělat. Mezi tyto zlepšující plodiny u nás pěstované patří ozimá řepka, jetel inkarnát, jetel luční, bojínek luční, řepík lékařský, mák modrý, svazenka vratičolistá, bob obecný a pohanka obecná. Z pohledu organického hnojení lze do tohoto seznamu zařadit někdy také kukuřici na zrno, která po sklizni zanechává v půdě ohromné množství biomasy.

Významná část plodin na našich polích je hojně navštěvována včelami a dalšími opylovači. Tyto plodiny jsou totiž medonosné. Jsou to: ozimá řepka, jetel inkarnát, jetel luční, svazenka vratičolistá, pohanka obecná a částečně bob obecný. Do budoucna je samozřejmě zamýšleno i o dalších zajímavých alternativnějších plodinách, o tom ale až příště.

Díky tomu všemu se v naší krajině hojně vyskytuje mnoho druhů hmyzu, plazů, ptáků i další fauny. Není potřeba vůbec diskutovat o přínosu navýšení pěstovaných plodin pro naši krajinu, půdu, vodu, zemědělský subjekt, společnost i národ.

Dříve, než začneme u piva bědovat nad špatným stavem přírody i čehokoliv jiného, je potřeba se nejdříve pořádně a klidně dívat. Velmi často jsou viděni zajíci, koroptve, čejka chocholatá, krkavci, motáci, káňata, poštolky, skřivan polní a další. Stačí se jen dobře dívat, být potichu a naslouchat klidné, ničím nerušené, krásné, úžasné, české, podblanické, předky zanechané přírodě.
Přeji vám všem hezké zážitky z naší přírody a klidné, ničím nerušené pozorování.

S úctou k přírodě i lidem

Ing. Jan Bursík v. r. představenstva Statku Domašín a.s.